Nasze cele

Fundacja Tandem i jej główne cele:
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Wspieranie integracji i aktywizacji  społecznej, kulturalnej  i zawodowej różnych środowisk społecznych w kraju i za granicą.
 • Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i edukacji obywatelskiej.
 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej.
 • Promocja i wspieranie zatrudnienia.
 • Podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 • Promocja i ochrona praw człowieka oraz współpraca rozwojowa.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
 • Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.
 • Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Podejmowanie działań na rzecz osób starszych.
 • Działalność, promowanie i kształtowanie postaw proekologicznych.