Statut

FUNDACJA TANDEM
STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Tandem zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Monikę Annę Lassotę i Katarzynę Annę Karkocha-Bartoszewicz, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Monikę Barczuk zastępcę notariusza Iwony Łacnej w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, w dniu 13.01.2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
 1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
 2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.
§4
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§5
 1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego  realizowania celów Fundacja może  prowadzić działalność poza granicami RP.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Oddziały terenowe Fundacji nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i podlegają pod Zarząd Fundacji.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§6
 1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§7
Celami fundacji są:
 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Wspieranie integracji i aktywizacji  społecznej, kulturalnej  i zawodowej różnych środowisk społecznych w kraju i za granicą.
 3. Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i edukacji obywatelskiej.
 4. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej.
 5. Promocja i wspieranie zatrudnienia.
 6. Podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 7. Promocja i ochrona praw człowieka oraz współpraca rozwojowa.
 8. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
 9. Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.
 10. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
 11. Podejmowanie działań na rzecz osób starszych.
 12. Działalność, promowanie i kształtowanie postaw proekologicznych.
§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, konferencji i seminariów.
 2. Organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej, w tym poradnictwa oraz terapii.
 3. Organizowanie imprez, wydarzeń oraz wyjazdów edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i innych zgodnych z celami Fundacji.
 4. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych oraz promującą przedsiębiorczość społeczną.
 5. Współpracę z krajowymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz pracodawcami w zakresie wspierania przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.
 6. Działalność twórczą, badawczą i wydawniczą mającą na celu opracowywanie i upowszechnianie nowatorskich, autorskich rozwiązań w obszarach polityki społecznej, edukacji, kultury , zdrowia i ekologii.
 7. Współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami, prowadzenia wspólnych projektów zgodnych z celami Fundacji oraz pomocy humanitarnej.
 8. Organizowanie pomocy materialnej i interwencyjnej osobom wykluczonym społecznie oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.
 9. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 10. Pozyskiwanie środków pieniężnych i materialnych niezbędnych do realizacji celów Fundacji.
 11. Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie.
 12. Inne działania służące osiągnięciu celów fundacji.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10
 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600 zł (sześćset złotych) wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§11
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)     darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z kraju jak i zagranicy
b)    subwencji osób trzecich
c)     dotacji i grantów
d)    programów Unii Europejskiej
e)     dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych
f)     dochodów z majątku Fundacji
g)     odsetek bankowych
§12
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w formach wskazanych w paragrafie 8. Zakres działalności odpłatanej i nieodpłatnej określi uchwała zarządu.
§13
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§15
Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.
§16
 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do sześciu osób powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Zarząd może powołać ze swego grona Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 3. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)   złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków zarządu
b)   śmierci członka Zarządu
c)   odwołania w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu
d)   nie mogą zostać odwołani w drodze uchwały członkowie Zarządu będący Fundatorami
 1. W miejsce ustępującego członka Zarządu, Zarząd może powołać nowego członka Zarządu w drodze uchwały.
§17
 1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej cztery razy w roku.
 2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie drogą pisemną wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu o ile inne zapisy nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§18
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizacja celów statutowych,
b)    uchwalanie regulaminów,
c)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
f)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)     zmiana statutu Fundacji,
h)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
i)      nadzór nad działalnością Fundacji.
ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTACJI 
§19 
 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20
Zmian w statucie, w tym zmian dotyczących celów fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§21
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§22
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji są przekazywane mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych organizacji o zbliżonych celach.
§23
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną organizacją pozarządową.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje zarząd w formie uchwały.
kliknij aby pobrać statut w formacie .pdf